சிட்னி தமிழ் மன்றம்

தமிழுக்காகவும் தமிழர்களின் நலனுக்காகவும்

Envisions STM to be a vibrant centre to promote Tamil cultural & traditional virtues among the younger generation of Tamil community and among other ethnic groups.

ABOUT US

SYDNEY TAMIL MANRAM

Sydney Tamil Manram, also known as STM, is a non-profit organization based in Sydney, Australia. The Sydney Tamil community is proud to be an integral part of larger Australian community while cherishing its origin and heritage to Tamilnadu, in South India, Tamil Eelam in Srilanka and also diaspora Tamils living in Singapore, Malaysia, Myanmar, Seychelles, Mauritius, Fiji, Guyana, North America, Europe etc.

Envisions STM to be a vibrant centre to promote Tamil cultural & traditional virtues among the younger generation of Tamil community and among other ethnic groups.

DON'T MISS

UPCOMING EVENTS

THE LATEST PHOTO

BECOME STM MEMBER

சிட்னி தமிழ் மன்றம் (STM) குடும்பத்தின் புதிய உறுப்பினராக சேர்ந்து, நாம் வாழும் ஆசுதிரேலிய புலம்பெயர் மண்ணில் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் தொண்டாற்றிட, NSW ல் வாழும், தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட உறவுகளை அன்போடு அழைக்கிறோம்